จำนวนบุคลากรของห้องสมุด

 

people_lib.jpg

 

จำนวนบุคลากรของห้องสมุด

1. นางจุฬกา  ศรีวุฒิพงศ์  บรรณารักษ์ชำนาญการ (หัวหน้าห้องสมุด)

2. นางณัชชา  นิสสัยสุข  บรรณารักษ์ชำนาญการ

3. นางลดาวัลย์ เกษสาคร  เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

4. นางสาวชลธิตา ขลิบเงิน  เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

5. นางสายใจ  สวัสดี  ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ระดับ1