งานบริการ

งานบริการ

3. งานบริการ คือ งานที่ออกมาในรูปแบบของการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องประเภทงานบริการห้องสมุด แบ่งได้ดังนี้

1.งานจ่าย รับ ทรัพยากรของห้องสมุด

2.งานบริการสืบค้นข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี

3.งานบริการตอบคำถาม แนะนำ และช่วยการค้นคว้า

4.งานส่งเสริมการใช้บริการ (จัดทำเครื่องมือค้นข้อมูล สารบัญวารสาร )

5.งานบริการพิเศษ ( การค้นข้อมูลและยืมระหว่างห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ ถ่ายเอกสาร )

6.งานจัดนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ