การจัดหมวดหมู่จุลสารและกฤตภาค

3. ระบบการจัดหมวดหมู่จุลสารและกฤตภาค

เนื่องจากลักษณะรูปเล่มของจุลสาร และกฤตภาค ไม่เหมาะต่อการจัดเก็บบนชั้นรวมกับหนังสือทั่วๆไปเพราะจะหักพับได้ง่าย ห้องสมุดจึงจัดหมวดหมู่โดยการให้หัวเรื่อง จัดเก็บไว้ในแฟ้มตามลำดับอักษรของหัวเรื่อง ในตู้เหล็ก 4 ลิ้นชักจะมีอักษรกำกับไว้ ตามตัวอย่าง ดังนี้

 

ตัวอย่างจุลสารและกฤตภาค

ex001.jpg