Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

บริการห้องสมุด

บริการต่าง ๆของห้องสมุด

บริการของห้องสมุด คือ การให้บุคคลได้ใช้หนังสือและวัสดุต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดหามา เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันได้แก่หนังสือประเภท ความรู้ทั่ว ๆ ไป ความจรรโลงใจ และความเพลิดเพลิน งานนี้จึงมีการพยายามให้บริการยืมหนังสือและ วัสดุของห้องสมุดด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านบริการตอบคำถาม

บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมี ดังนี้

1. บริการยืม คืน หนังสือ

2. บริการโสตทัศนวัสดุ

3. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

5. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

6. บริการตอบคำถาม แนะนำและช่วยการค้นคว้า

7. บริการถ่ายเอกสาร

อันที่จริงบริการของห้องสมุดนั้น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก จัดหา หนังสือเข้าห้องสมุดซึ่งเห็นว่าดี มีคุณภาพ และให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน จัดระบบหนังสือให้สะดวกแก่การเลือกใช้ จัดสถานที่ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย ช่วยเหลือในการตอบคำถามและค้นคว้าในเบื้องต้น ฯลฯ ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงงานบริการหลักของห้องสมุด

Q & A


Ads on: Special HTML

พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา