Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและสตรี วันที่ 19 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ละสตรี

วันอังคารที่ 19มีนคม 2562

ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ละมูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา