Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประเภทและอัตราการให้บริการ

ผู้ป่วยนอก
ประเภท อัตราค่าบริการ
ค่านวดเพื่อบำบัดรักษาโรค 200บาท/ครั้ง

ค่านวเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์

อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

200บาท/ชั่วโมง
ค่านวดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค 250บาท/ชั่วโมง

ค่านวดและประคบสมุนไพรเพื่อการฟิ้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์

อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

250บาท/ชั่วโมง

ค่าประคบสมุนไพรสำหรับการบำบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคอัมพฤกษ์

โรคสันนิบาตและการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

150บาท/ชั่วโมง
ค่าทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 300บาท/ครั้ง

ค่าอบไอน้ำสมุนไพร สำหรับการบำบัดรักษาโรคหอบ หืด ภูมิแพ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยโรคอัมฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

120บาท/ครั้ง

 

หมายเหตุ การจ่ายยาขึ้นอยู่กับการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนไทยและอัตราการเบิกจ่ายยาเป็นไปตามสิทธิ์ในการรักษาของผู้ป่วย


 

b-1.jpg

b-4.jpg


 

b-3.jpg

b-2.jpg

 

 


bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา