Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

นโยบายของโรงพยาบาล


กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการระดับตติยภูมิชั้นสูงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

 

นโยบาย

ด้านบริหาร : พัฒนาให้เป็นระบบบริหารเชิงคุณภาพรวมทั้งองค์กร

ด้านบริการ : ใช้นโยบายการเสนอตอบความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ

ด้านวิชาการ : พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จนเป็นองค์กรเรียนรู้

 

เข็มมุ่ง

1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

 

2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา

 

3. คนทำงานมีความสุข

 

4. ลดความสูญเปล่าและสร้างคุณค่าในงาน

 

 

 

001.jpg

 

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา