Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล

1.โครงสร้างหน่วยงาน

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

8.Q&A

9.Social Network

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.มาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

31.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

32.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน

33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

34.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

35.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

36.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

37.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

38.มาตรการป้องกันการรับสินบน

39.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

40.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา