Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

1. ลงทะเบียนเปิดใช้สิทธิประกันสังคมที่ชั้น 3

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน

3. ยื่นใบนัดที่เคาน์เตอร์ห้องส่องกล้องชั้น 1

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา