Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

  ประกอบด้วย  งานบริการด้านต่างๆดังนี้  

  งานบริการพยาบาล ด้านอายุรกรรม และ กุมารเวชกรรม
หออภิบาลทารกแรกเกิด
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ 1 (20/14)
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ 2 (20/14)
หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ (20/14)
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ 1 (20/15)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ทั่วไป (20/15)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พิเศษ (20/15)

 
  งานบริการพยาบาลด้านศัลยกรรม
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ(20/8)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ(20/9)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ(20/9)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ (20/9)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ (20/10)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงสามัญ(20/10)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ (20/10)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ (20/11)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ (20/16)

 
  งานบริการพยาบาลด้านผู้ป่วยนอก
หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไป
หน่วยตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก
หน่วยตรวจโรคตาหูคอจมูก
หน่วยตรวจหัวใจ
ห้องผ่าตัดเล็ก
หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หน่วยกู้ชีวิต
หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
X – ray
หน่วยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา

 
  งานบริการพยาบาลด้านสูติ-นรีเวชกรรม
หน่วยตรวจโรคสูติ-นรีเวช
ห้องคลอด
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม (20/13)
หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด 20/13)
หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ (20/13)

 
  งานบริการพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ
ห้องผ่าตัด
หน่วยวิสัญญี
ไตเทียม
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
หน่วยเวชภัณฑ์กลาง

 
 
งานวิชาการ ศึกษา อบรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา