Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี

ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี
  ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีมีความมุ่งมั่นให้ผู้มาใช้บริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดจากการเข้ามารับบริการ    เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี    
จึงจัดระบบการรับชำระเงินให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย    ได้มาตรฐาน มีการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการคำนวณทำให้การทำงานมีความคล่องตัวสูง ประหยัดเวลา    และมีการบริการเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงใจเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน    เพราะเราให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามารับบริการและตระหนักถึงเวลาอันมีค่าของท่าน เราจึงเปิดจุดรับชำระเงินทุกชั้นที่มีการตรวจรักษา
ติดต่อ: ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 11910

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา