Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก มีเป้าหมายสำคัญ คือ ผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกลางได้รับบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พึงพอใจ
   
    งานบริการของกลุ่มงานผู้ป่วยนอกมีทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการมีดังนี้
   - คลีนิกรุ่งอรุณ (โรคทั่วไป)
   - หน่วยตรวจผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   - ห้องผ่าตัดเล็ก
   - หน่วยตรวจผู้ป่วยประกันสังคม
   - หนว่ยตรวจอายุรกรรม
   - หน่วยตรวจศัลยกรรม
   - หน่วยตรวจกุมารเวชกรรม
   - คลีนิกนอกเวลาราชการ
   
    นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเป็นประจำทุกปี

 
ติดต่อ : ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 8058

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา