Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
  
     กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เปิดให้บริการแก่ประชาชนตามประเภทของผู้ป่วย ดังนี้
                 
     1. ผู้ป่วยนอก
                                
• สูติกรรม 
• นรีเวชกรรม
• คลินิกรุ่งอรุณ
ตรวจ รักษา ฝากครรภ์
ตรวจ รักษา
ตรวจ รักษา ฝากครรภ์
                                                                 
     2. ผู้ป่วยใน
                              
• นรีเวชกรรม
• วางแผนครอบครัว
• สูติกรรม
ตรวจ รักษา คลอดบุตร ผ่าตัดคลอด
ตรวจ รักษา ผ่าตัด
ตรวจ รักษา ผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดแก้หมัน
                                                     
    3. คลินิกพิเศษ
                              
• คลินิกตรวจหลังคลอด

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

• คลินิกวางแผนครอบครัว

วางแผนครอบครัวโดยใช้ยากินคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ใส่ห่วงอนามัย
• คลินิกผู้มีบุตรยาก

ตรวจ รักษา ให้คำปรึกษาผ่าตัด ให้ผู้มบุตรยากมีบุตรได้ ผสมเทียม
• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดต่อป้าปิ๊ก555
• ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพสตรี


ตรวจ รักษา ให้คำแนะนำสตรีทุกวัย และเน้นโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือน เกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกายและทางเพศ
• ศูนย์ตรวจและผ่าตัดผ่านกล้อง ตรวจรักษาสตรี ตลอดจนผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยผ่านกล้องวิดีทัศน์
 
ติดต่อ: ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 8050
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา