Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
   กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เป็นกลุ่มงานที่ให้บริการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดและทำหัตถการต่างๆ รวมถึงงานด้านเวชบำบัดวิกฤต โดยปัจจุบันมีวิสัญญีแพทย์ 5 คน วิสัญญีพยาบาล 20 คน เพื่อความมุ่งหวังในการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐาน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. การพัฒนาบุคลากร
     • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาส่งแพทย์ไปอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
     • ส่งแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และส่งพยาบาลสลับหมุนเวียนกันไปอบรมฟื้นฟูด้านวิสัญญีวิทยาปีละ 2 คน
     • จัดประชุมวิชาการในหน่วยงานเดือนละครั้ง เป็นการทบทวนความรู้ เผยแพร่ความรู้ใหม่ รวบรวมปัญหาในการทำงานและหาทางแก้ไข
     • ด้านการให้บริการ แพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการอบรมในเรื่องการ
พัฒนาองค์กร เช่น OD (Organization Development) , ESB (Excellent Service Behavior) ,
TQM (Total Quality Management) เป็นต้น เพื่อพัฒนาความคิดของบุคลาการทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และนำไปสู่การบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย
    2.การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ
     • มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องดมยาลบ เครื่องวัดสัญญาณชีพ อุปกรณ์ช่วยหายใจ ให้อยู่ในสภาพดี จัดการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด ยุบสภาพอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้และจัดซื้อมาทดแทน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ
     • มีอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพพื้นฐานและอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก และวิเคราะห์ปริมาณก๊าซยาดมสลบ ซึ่งมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสมอง เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องจากสายวัดในหลอดเลือดแดง ซึ่งจะทราบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตได้อย่างรวดเร็ว ในการผ่าตัดในช่วงอก และการผ่าตัดบางชนิดที่มีการสูญเสียเลือดมาก เป็นต้น
     • จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนที่สามารถดมยาสลบโดยใช้เทคนิค low flow ซึ่งสามารถประหยัดก๊าซดมยาสลบ และลดมลภาวะในห้องผ่าตัด นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในผู้ป่วยหนักที่มีพยาธิสภาพของปอดรุนแรงและรวมถึงผู้ป่วยเด็กเล็กได้
   3. การพัฒนาสถานที่
     • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาได้นำหลักของกิจกรรม 5ส มาพัฒนาสถานที่ ทั้งในบริเวณห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบ และฝึกบุคลากรให้มีระเบียบวินัยจนเป็นนิสัย
   กลุ่มงานวิสัญญีได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย
ของผู้บริหาร เพื่อให้โรงพยาบาลกลางก้าวสู่เส้นทางแห่งโรงพยาบาลคุณภาพ ในอนาคตอันใกล้
 
ติดต่อ: ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 8031
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา