Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (EMG, ยา, ฝังเข็ม, กายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด, กายอุปกรณ์) แก่ผู้ป่วยระบบกระดูก-กล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุด โดยให้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

บุคลากรในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบด้วย
    1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation) เป็นผู้ตรวจวินิจฉัย
ประเมินผู้ป่วย การสั่งการรักษา และการสั่งยา
    2. นักกายภาพบำบัด (Physical Therapy; PT) เป็นผู้ทำการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และ การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
    3. นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy; OT) เป็นผู้ทำการตรวจประมินและให้การรักษาโดยใช้กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อในการรักษาฟื้นฟู ูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ของผู้ป่วยประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง
    4. ช่างกายอุปกรณ์ (Prosthetic & Othotic; P&O) เป็นผู้ประเมินและให้การรักษาโดยใช้อุปกรณ์ เสริมและเทียม ทำหน้าที่วัด ตัด ดัดแปลงหรือประดิษฐ์เครื่องช่วยต่างๆ เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือรองเท้าแบบพิเศษให้แก่ผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูความผิดปกติของร่างกายให้ใกล้เคียงกับสภาพปกติ ซึ่งจะเป็นผลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
    5. พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Nurse) เป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะนำผู้ป่วย เพื่อรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม
ขอบเขตการบริการ
     1. ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
     2. แพทย์ทางเลือก อาทิเช่น ให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม
     3. ตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด
     4. ตรวจประเมินและให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัด
     5. ผลิตและซ่อมกายอุปกรณ์เสริมและเทียม
     6. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
     7. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลีนิก แก่นักศีกษากายภาพบำบัดจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 
 
ติดต่อ: ชั้น 8 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 10817, 10818 , 10820

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา