Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   
     กลุ่มงานพยาธิ ให้บริการด้านการรับสิ่งส่งตรวจด้านพยาธิวิทยาศัลยกรรมและเซลล์
วิทยาเป็นหลัก เพื่อให้การวินิจฉัย อันเป็นแนวทางในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม
 
 
ติดต่อ: ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 8043

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา