Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ขอบเขตบริการ
               1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดหายา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2538 ของกรุงเทพมหานคร จัดเก็บยาให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
               2. ผลิตยาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล
               3. บริการจ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำด้านการใช้ยา
               4. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ
               5. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม

การให้บริการ
               กลุ่มงานเภสัชกรรมรับผิดชอบในการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ผลิตยาให้แก่ผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป โดยประกอบด้วยห้องจ่ายยา 4 ห้อง คลังยา คลังเวชภัณฑ์ หน่วยผลิตยา หน่วยเภสัชสนเทศ หน่วยบริการเภสัชกรรมด้านยาที่มีพิษต่อเซลล์ ดังนี้
               1. ห้องจ่ายยา 1
               2. ห้องจ่ายยา 2
               3. ห้องจ่ายยา 3
               4. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
               5. คลังยา
               6. คลังเวชภัณฑ์
               7. หน่วยผลิตยา
               8. หน่วยเภสัชสนเทศ
               9. หน่วยบริการเภสัชกรรมด้านยาที่มีพิษต่อเซลล์

คลังยา :  ดำเนินการจัดซื้อยาและจ่ายยาให้หน่วยเบิกต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมทั้งกำหนดราคายาควบคุมการเก็บรักษายาให้จัดเก็บในที่เหมาะสม จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ยาในคลังยา         

คลังเวชภัณฑ์ :  ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และจ่ายเวชภัณฑ์ให้หน่วยเบิกต่างๆ ในโรงพยาบาลรวมทั้งกำหนดราคาเวชภัณฑ์ควบคุมเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้จัดเก็บในที่เหมาะสม จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์          

หน่วยผลิตยา :  ผลิตยาตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล จัดเก็บเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยา พัฒนาการผลิตยาตำรับใหม่ๆ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล รวมทั้งผสมน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับหอผู้ป่วย         

หน่วยเภสัชสนเทศ :  ให้บริการและสนับสนุนข้อมูลยาในด้านต่างๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านยาในรูปสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ         

หน่วยบริการเภสัชกรรมด้านยาที่มีพิษต่อเซลล์ : ให้บริการผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาล ตลอดจนให้บริการและสนับสนุนข้อมูลยาเคมีบำบัดแก่บุคลากรทางการแพทย์ อื่นๆ ในโรงพยาบาล

 
ติดต่อ: ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 8097
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา