Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

“ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจึงจะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ”

 

002.jpg

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน โรงพยาบาลกลาง เสนอ “ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจึงจะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)ผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : น.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา