Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจนรีเวชกรรม ชั้น3

ห้องตรวจนรีเวชกรรม ชั้น3

ตารางแพทย์ออกตรวจนรีเวชกรรม

จันทร์

นพ.นิทัศน์  จตุปาริสุทธิ์

พญ.มลเพ็ญ  ตติยชลวิพุธ

อังคาร

พญ.ฐิติกัญ  ปรีชาพานิช

พญ.สวาทจิต  ศรพรหม

พุธ

พญ.วัลยา  เชาว์พานิชย์เวช

พญ.ศิริญ  อักษรภูษิตพงศ์

นพ.วิชัย  ชวาลไพบูลย์

พฤหัสบดี นพ.พิสิฐ  บูรณวโรดมกุล
ศุกร์

แพทย์หมุนเวียน

พญ.ณัฐสุดา  แสนทวี 

 

 

 

 

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา